Allmänna bestämmelser

§ 1 Tillämpning
Dessa allmänna bestämmelser tillämpas på avtal mellan Mediekompaniet (MK) och MK:s kund (Kunden) om annat inte skriftligen avtalasmellan parterna eller angivits i orderbekräftelse.

§ 2 Offert
2.1 Av MK lämnad offert gäller, med reservation för annan överenskommelse, gentemot MK under 60 dagar räknat från offertdatum.
2.2 Vid offert som förutsätter särskilda resursinsatser eller anlitande av underleverantör skall kunden aviseras, för det fall MK avser attbegära ersättning för offertarbetet eller eventuella krav från underleverantörens krav vid utebliven beställning. Kunden skall inom 10 dagarfrån aviseringsdatumet meddela MK om villkoren inte godtas.
2.3 Offert/beställning skall ske skriftligen via mejl eller annan skriftlig form.

§ 3 Omfattning och utförande
3.1 Omfattningen av MK´s uppdrag bestäms mellan MK och kunden (eller av kunden utsedd förhandlingspart) träffat avtal.
3.2 MK skall utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt inom angivna tidsramar samt vid inköp för kunds räkning eftersträva att defördelaktigaste villkor erhålls. Mindre avvikelser från träffat avtal betraktas inte som fel, brist eller försening i avsaknad av uttryckliggaranti i berört avseende.
3.3 Av kunden tillhandahållet material skall levereras i oskadat skick och i enlighet med framtagna leveransinstruktioner, fritt till aktuellatidningars packsal, på av MK angiven leveransadress. Pallar och emballage från packsalar returneras endast på kundens begäran ochbekostnad.

§ 4 Pris och betalning
4.1 Av MK i prislistan, offert etc. angivet pris gäller exklusive mervärdesskatt, inklusive reklamskatt på ibladning ej tryck, eller annan allmänavgift, om ej annat framgår av prislista, offerten eller annan skriftlig överenskommelse.
4.2 Kostnader för emballage, frakt och eventuellt porto erläggs av kund
4.3 Betalningsvillkor för av MK utställda fakturor mot direktkund gäller förskottsbetalning, betalning skall då vara MK tillhanda 3 bankdagarföre första ibladningstillfället, mot kassarabatt enligt separat överenskommelse mellan MK och kund. Vid fakturering genom angivenMediebyrå gäller överenskommelse för betalning mellan MK och mediebyrå. Alternativt betalningsvillkor är bankgaranti. Vid enskildauppdrag kan separat överenskommelse ske om 20 dagar netto, dock efter av MK´s ekonomichef godkänd kreditbedömning.
4.4 Om kunden kommer på obestånd eller av andra skäl inte uppfyller ovanstående betalningsvillkor och avtal med MK, har MK rätt attavbryta samarbetet och stoppa ibladningen och begära fullgod säkerhet eller häva avtalet.

§ 5 Diskretion
MK får inte utan kundens medgivande för annan yppa kundens marknadsföringsplaner, kampanjresultat etc. Kundens trycksaksmaterialutfört eller planerat genom MK:s försorg äger MK efter kampanjens genomförande dock rätt att förevisa annan, såvida kunden inte särskiltanger att detta inte får ske.

§ 6 Försäkring
MK är skyldig att inneha företagsförsäkring omfattande egendomsförsäkring för skada på grund av brand, vatten, rån eller inbrott.
6.1 Eventuellt kompletterande försäkring beträffande kundens material tecknas av kunden.

§ 7 Ansvar
7.1 För skada på grund av fel, brist eller försening som inte täcks av försäkringen enligt punkt 6 ovan gäller att MK ansvarar, som förutsättervållande, är strikt begränsat till högst ett belopp motsvarande av MK debiterad ersättning för eget arbete för uppdraget eller, vid partielltfel, felaktig del därav.
7.2 Kunden ansvarar för vikt, mått, kvalitet, innehåll, värde och antal överensstämmer med order/beställning. MK äger rätt att vid tveksamheteroch på kundens bekostnad kontrollräkna sådant material. MK ansvarar endast inom ramen för gällande försäkring enligtpunkt 6 ovan att mottaget material icke förkommer eller skadas.
7.3 MK ansvarar inte för skada förorsakat av egendom som tillhandahålls av kunden eller försening förorsakad av att sådan egendom intetillhandahålls i rätt tid. I händelse av försening av leverans av sådan egendom, är MK berättigad att av kunden erhålla ersättning föri anledning därav ökade kostnader och/eller utsträckning av leveranstiden samt om försening påverkar av MK planerad samdistributionåsamkad skada.
7.4 Vid anlitande av tidning som underleverantör för distribution som uppgivits av kunden eller måste anses ha varit förutsatt ansvarar inteMK gentemot kunden för skada förorsakad av underleverantören i vidare utsträckning än underleverantören ansvarar gentemot MK.MK äger rätt att gentemot kund åberopa av sådan underleverantör gjorda förbehåll beträffande toleranser.Mediekompaniet Närhet HB • Postadress 105 31 Stockholm • 08-545 199 00 • Org. Nr. 969725-9340
7.5 Vid tilläggsdistributioner som hanteras via MK och efter överlämnade försändelser till postanstalt, transportmedel eller till av kundenanvisad utdelningsorganisation för befordran eller utdelning upphör MK:s ansvar gentemot kunden. MK ansvarar under inga förhållandenför Postverkets/SDR eller annan extern parts utdelningsrutiner.
7.6 MK ansvarar endast för fel, brist eller försening som enligt beprövad yrkeserfarenhet är att bedöma som väsentlig. Under inga förhållandenär MK ansvarig för skada å tredje man eller andra s.k. indirekta skador.
7.7 När MK bär ansvar för fel, ansvarar MK inför kund med högst ibladningskostnad och endast för den felande tidningen om annat ej äröverenskommet.

§ 8 Annullering
8.1 Annullering av ibladningsorder skall ske senast 1 månad (30 dg) dagar före första ibladningsdag. Om annullering sker senare än 30 dagar,eller före en arbetsvecka innan första ibladningsdag, äger MK rätt att debitera kunden 25 % av det ordervärdet. Vid annullering av ordermindre än en arbetsvecka före första ibladningsdag på ordern, äger MK rätten att debitera kunden 50 % av det orderbekräftade ordervärdet.Vid om- eller avbokning av preliminärbokade datum senare än 30 dg/före aktuellt datum utgår avbokningsavgift från 5 000 kr upp till10 000 kr beroende på ordervärde.
8.2 Tidningen och därigenom MK äger rätt att avvisa trycksak som faller under ansvarig utgivares rätt att avvisa annons och reklammaterial.Dels pga. att bristfällig annonsmärkning, (TU´s normer och regler används) eller av trycksakens utformning och innehåll.

§ 9 Force majeure
Följande omständigheter utgör befrielsegrund för MK om avtalets fullgörande därigenom hindras, väsentligt försvåras eller fördyras;Arbetskonflikter och varje annan omständighet som MK inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller motsvarande militärkallelse,rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp, knapphet på transportmedel eller varu- eller energitillgång, haveri av maskin med unikfunktion vilket inte kunnat förutses eller förebyggas med fackmässig vård, leveransförsening från underleverantör som beror på omständighetersom här nämnts samt utebliven leverans från underleverantör pga. dennes obestånd eller konkurs.Inträffad sådan omständighet befriar från ersättningsskyldighet för utebliven eller försenad prestation och ger rätt till erforderlig förlängning av leveranstiden.

§ 10 Reklamation
10.1 Om kunden önskar anmärka mot av MK översänd orderbekräftelse eller utställd faktura, skall detta ske inom 10 dagar efter mottagandet.
10.2 Om kunden önskar anmärka mot fel eller brist i prestation, skall detta ske skriftligen inom 7 dagar efter mottagandet eller utförandet.
10.3 Om kunden önskar anmärka mot försening, skall detta ske inom 10 dagar efter det att kunden fick kännedom om förseningen.
10.4 Utebliven reklamation betraktas som godkännande.

§ 11 Tvist
Tvist med anledning av rättsförhållande mellan kund och MK skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Annonsera hos Mediekompaniet

Skicka en kostnadsfri förfrågan till oss så återkommer vårt team till dig så snart som möjligt.

 

  • Helt kostnadsfritt
  • Få prisförslag
  • Inga förbindelser